با کلیک روی +۱ توپترینها را در گوگل معتبر کنید
 کسب در آمد اینترنتی قانونی و تضمینی
امتیاز موضوع:

حقيقت وجودي انسان ها...

#1

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻘﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ


ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ


ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ


ﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.


ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﮐﻨﻨﺪ ...


ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﻏﻨﯽ ﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.


ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎﻥ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﻧﺪ


ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ


ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
[تصویر:  7pxtvbseej4coca71q8.jpg]
پاسخ
#2
Khordad92 (13)


محبوبترین سایت مدل لباس در ایران

www.mihanmode.com

www.bestfashion.ir
پاسخ
#3
Khordad92 (13)Khordad92 (13)
بیا یک شب خدا را شاهدم باش


ببین در خاطرم غوغایی از اوست


ببین هر سو که میگردد نگاهم


همان جا چهره ی زیبایی
از اوست


[تصویر:  seri-bahman%20%2833%29.gif]

پاسخ
#4
Khordad92 (13)
اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن

وقتی که تزریق هوای تو باشد

[تصویر:  heart.gif]
پاسخ
#5
Khordad92 (13)

[تصویر:  baran%20%284%29.gif]
پاسخ
#6
زيبا بود ممنون
[تصویر:  x3kb4pd4c6vl5k64fh.jpeg]
پاسخ
#7
Khordad92 (13)
اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن

وقتی که تزریق هوای تو باشد

[تصویر:  heart.gif]
پاسخ
#8
باشَـد تا بــعــضــیـا ب حقیــقـت وجودی این متن پی ببرن...!!!Bahman91- (2)
[تصویر:  7pxtvbseej4coca71q8.jpg]
پاسخ
#9
(1395/2/7، 02:01 عصر)ChavoshisT نوشته است:

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻘﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ


ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ


ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ


ﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.


ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﮐﻨﻨﺪ ...


ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﻏﻨﯽ ﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.


ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎﻥ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﻧﺪ


ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ


ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
عالی بود مرسی
پاسخ
#10
(1395/2/7، 02:01 عصر)ChavoshisT نوشته است:

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻘﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ


ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ


ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ


ﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.


ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﮐﻨﻨﺪ ...


ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﻏﻨﯽ ﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.


ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎﻥ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﻧﺪ


ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ


ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...

انسانها به اندازه درک وجودیشون عمل میکنن
پاسخ
« قدیمی‌تر | جدیدتر »


Bookmarks

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حقيقت زندگي سپهسالار 4 217 1392/12/7، 09:22 عصر
آخرین ارسال: Rihannaکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان